Tietosuojaseloste

Kolme Kruunua asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.  Käyttämällä verkkosivustoamme tai mobiilisovellustamme, antamalla henkilötietoja Service Restaurants Oy:lle tai ilmaisemalla muulla tavoin hyväksyväsi markkinointi- tai muiden tietojen vastaanottamisen meiltä hyväksyt kaikki tässä tietosuojaselosteessa mainitut henkilötietojesi käyttötavat.

Jos et hyväksy tietosuojakäytännön ehtoja, älä käytä sivustoa tai anna mitään henkilötietoja Service Restaurants Oy:lle sivuston kautta tai muulla tavoin.

1. Rekisterinpitäjä

Service Restaurants Oy (0822757-6)
Asemakatu 31-33, 90100 OULU

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Tuula Kovalainen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Service Restaurants Oy toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn osalta esimerkiksi ravintolan pöytävarauksien yhteydessä ja asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakassuhteeseen Service Restaurants Oy:hyn.

Asiakastietoja käsitellään suostumuksen perusteella internetsivustolleen (www.kolmekruunua.fi) rekisteröidyttäessä.

Henkilötiedot tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.  

Henkilötietoja käytetään:

  1. asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan kuten esimerkiksi käsitelläkseen asiakasta koskevia varauksia ja tilauksia.
  2. Yhteydenpitoon tekstiviestein, mobiilisovelluksilla, sähköpostitse tai uutiskirjesovelluksen välityksellä.
  3. asiakkaan tekemien varausten käsittelyyn.
  4. palveluiden ylläpitoon ja kehitykseen.
  5. palveluiden myyntiin ja toteutukseen.
  6. maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
  7. asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi sähköinen suoramarkkinointi, markkinointi, mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja yhtiömme lukuun sopimuksen perusteella toimivissa verkkopalveluissa.

Yritysten yhteyshenkilötietojen käsittely
Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja:
Yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot sekä mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot

Suojaamme yksityisyyttäsi ja noudatamme kulloinkin voimassaolevaa soveltuvaa lainsäädäntöä suojellaksemme sinua yksityishenkilönä.  Tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot Kolme Kruunun internetsivustolla www.kolmekruunua.fi. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterin pitäjä kerää ja käsittelee asiakkaistaan seuraavia henkilötietoja ja muita tietoja:

Varausjärjestelmä:

Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varauksia koskevat tiedot, asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot, ja muut tiedot jotka vaikuttavat asiakaspalvelutilanteeseen meillä (kuten ruokia koskevat erityistoiveet, allergiat, esteettömyysasiat), mahdolliset erityisruokavaliotiedot*. Tieto suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin.


* Erityisruokavaliotietoja käytämme ainoastaan ruoan valmistukseen ja tarjoiluun eikä tietoja säilytetä rekisterissämme kauemmin kuin on tarpeellista.

Internetsivusto:

IP-osoite kirjautumishetkellä ja uutiskirjeen tilaushetkellä, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite sekä tieto suostumuksesta sähköiseen suoramarkkinointiin. Service Restaurants Oy käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan, joista informoidaan palvelun käytön yhteydessä.

Sivun toiminnollisuus ja turvallisuus

IP-osoite käytönaikaisen toimien ja turvallisuuden valvomiseen

Service Restaurants Oy käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan, joista informoidaan palvelun käytön yhteydessä. Ks. kohta 12. evästeet.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on mahdollisuus myös muuttaa tai kieltää suoramarkkinointi internetsivun kautta.

oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  Internet sivuston uutiskirjeen poistaminen onnistuu uutiskirjeen mukana olevan linkin kautta.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on mm. velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 1 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Rekisteritietoja kerätään varaustilanteessa puhelimitse, sähköpostitse tai internet sivustolla toimivan varausjärjestelmän ja varauksia välittävien toimijoiden välityksellä. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan omalla ilmoituksella. Lisäksi tietoja päivitetään Formia Future Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja Formia Future Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) käyttöön asiakaspalvelua varten. Formia Future Oy:n ja sen tytäryhtiöt (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille niiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

8. Käsittelyn kesto

Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakassuhteen päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita 3 vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjapitolakia. Kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään kirjanpitolain 2:10:ssä ja kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakassuhde katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää jos siihen on olemassa muu peruste.

Asiakassuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Service Restaurants Oy:n ja Formia Future Oy:n sekä sen tytäryhtiöiden (Sarmasol Oy ja Apollo Henkilöstövuokraus Oy) henkilökunta

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon, mutta käytämme profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Voimme käyttää näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

12. Evästeet

Käytämme evästeitä:

- verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,
- henkilökohtaisten asetustesi muistamiseen,

- olennaisen sisällön ja tiedon tarjoamiseen (esim. kohdennetut mainokset),

- verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja

- tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme käytöstä ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseen.


Mitä evästeitä käytämme?

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivuillamme:

Toiminnalliset evästeet

Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi. Toiminnallisia evästeitä voidaan käyttää myös verkkosivujen personointiin.

Käyttäytymistä mittaavat evästeet

Nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät verkkosivua. Ne voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme ja mitkä ovat verkkosivumme suosituimmat osat.

Kohdennetut mainosevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoja selaustoiminnastasi. Niitä käytetään, jotta mainonta olisi mielenkiintoisempaa ja vastaisi paremmin tarpeitasi. Voimme myös käyttää näitä evästeitä rajoittaaksemme sinulle näkyvien mainosten määrää ja arvioidaksemme mainonnan tehokkuutta verkkosivuilla. Evästeet ovat yleensä kolmannen osapuolen hallinnoiman mainosverkoston asettamia, jotta sinulle voidaan tarjota verkkokäyttäytymisesi perusteella mielenkiintoista sisältöä.

Muut kolmannen osapuolen evästeet

Voimme käyttää myös sosiaalisen median evästeitä verkkosivuillamme. Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, mitä olet tehnyt sosiaalisen median verkkosivuilla, kuten Facebookissa, Twitterissä ja LinkedIn:issä. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Tutustu huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin.

This site uses cookies to enhance the user experience and collect visitor statistics. When you use this website, you accept our use of cookies.